PVC - Aderleitungen

Produkt Datenblatt Verlegehinweis Aderkennzeichnung
H05V-U (YSE)
H07V-U (YE)
H07V-R (YM)
H05V-K (Ysf)
H07V-K (Yf)
AWG-Litzen
AYZL