Starkstromkabel 6 - 30 kV

Produkt Datenblatt Verlegehinweis Aderkennzeichnung
NYFGY 3,6/6 kV (E-YFGY 3,6/6 kV)
N2XSEY 6/10 kV (E-2XHCEY 6/10 kV)
N2XSY 10-30 kV (E-2XHCY 10-30 kV)
N2XS2Y 10-30 kV (E-2XHC2Y 10-30 kV)
N2XS(F)2Y 10-30 kV (E-2XHCJ2Y 10-30 kV)
NA2XS2Y 10-30 kV (E-A2XHC2Y 10-30 kV)
NA2XSY 10-30 kV (E-A2XHCY 10-30 kV)
NA2XS(F)2Y 10-30 kV (E-A2XHCJ2Y 10-30kV)