PVC - Steuerleitungen

Produkt Datenblatt Verlegehinweis Aderkennzeichnung
YSLY (LSYY)
YSLY 0,6/1 kV
YSLCY (LSYCvY)
YSLYCY 0,6/1 kV
YSLYCY transparent
YSLYQY (LSYYQvY)
H05VV5-F
H05VVC4V5-K
H05VV5-F UL/CSA (Multinorm)
H05VVC4V5-K UL/CSA (Multinorm)
YSLY-EB (eigensicher)
YSLCY-EB (eigensicher)
SLM
SLCM
2YSLCY
2YSLCY-K